Aktuálně poskytujeme online konzultace

whereby, zoom, whatsapp…
kontaktujte vybraného terapeuta přímo (telefon, email)
nabízíme v této době rychlé termíny a to i ve večerních hodinách a o víkendech

Půjdeme chvíli s Vámi,
Tým Centra Komunikace

Co je psychoterapie
Terapie je prostředek pro pomoc v krizové životní situaci. Nabízí léčbu slovem a terapeutickým vztahem. Kvalifikovaný psychoterapeut je zodpovědný za formování takového vztahu s klientem. Hlavním nástrojem je rozhovor, který má vést k bezpečné a účelné změně situace, která klienta do terapie přivedla.

Náš tým vnímá psychoterapii jako ZMĚNU, ta je klíčová. Stávající prožívání člověka je v nerovnováze, prožívá trápení a psychoterapie je prostředkem ke změně.

Jak to probíhá
Terapeutické sezení probíhá s jedním (individuální terapie) či dvěma terapeuty (párová, rodinná terapie), jejichž úkolem je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém člověk (klient) může pracovat na změně své těžko únosné situace.

Co je cílem terapie
Cíl je velmi individuální a vždy klientův. Obecně se dá říci, že cílem je změna. Klient přichází zpravidla v situaci, kdy jej tíží něco, s čím nedokáže sám pohnout. Úkolem terapeuta je zejména vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém může s klientem pracovat na změně. Hlavním nástrojem je terapeutická komunikace, rozhovor.

Nezbytné zásady či pravidla terapie
Bezpečný prostor
Důvěrnost – vše zůstává v terapeutické místnosti, ochrana osobních informací
Dobrý terapeutický vztah
Hranice terapeutického vztahu
Terapeut je profesionál zodpovědný za průběh – strukturu, je lidský a chová se dle etických zásad, nesoudí, nedává nevyžádané rady, naslouchá
Terapeut neposiluje závislost klienta na terapii, citlivě pracuje s vhodným časem pro ukončení služby

Kdo je terapeut
Člověk, který disponuje důvěryhodnými znalostmi a dovednostmi, které vedou k bezpečné a účelné psychosociální podpoře člověka, který službu potřebuje.

Kdy terapie pomáhá
V různých životních situacích, kdy nejsme schopni krizi (střet) zvládnout vlastními silami. Terapeut poskytuje podporu v obtížných životních situacích.

Co je mediace

 • Mediace je asistovaná komunikace za účelem dosažení dohody.
 • Představuje proces, při kterém mediátor, jako neutrální prostředník, podporuje účastníky mediace pochopit a zvládat jejich problémovou situaci.
 • Mediátor umožňuje stranám měnit komunikaci a najít skutečnou příčinu sporu.
 • Protože účastníci jsou experti na svůj život, je účelné, když řešení situace nacházejí samy strany. Tento způsob nejlépe respektuje jejich možnosti, zájmy a potřeby.

 

Jak to probíhá

 • Jedna ze stran, případně obě (pokud jsou schopny se domluvit) iniciuje mediaci. Následně pozve mediátor obě strany na společnou schůzku.
 • Mediátor nezná předem žádné informace. Nestuduje žádné dokumenty, vždy pracuje pouze u mediačního stolu. Je odborníkem na vedení mediačního procesu. Veškeré informace sdělují klienti pouze v průběhu mediace.
 • Jedno mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Mediace probíhá v několika sezeních (většinou 2-3 sezení) nejdříve po týdnu.
 • Mediátor stanoví pravidla mediace, která by měla přispět k hladkému průběhu mediace, je zodpovědný za proces. Mediátor stranám nepřikazuje žádné povinnosti ani za ně konflikt neřeší.

 

Co je cílem mediace

 • Cílem je dohoda, která vznikne kooperací účastníků.
 • Dohoda, která je reálná, účelná, vyvážená a bezpečná pro všechny zúčastněné.
 • Dohoda zohledňuje zájmy všech zúčastněných, podporuje další případnou spolupráci
 • Za obsah dohody jsou zodpovědní účastníci mediace.

 

Zásady mediace

 • Nestrannost
  Mediátor je vždy nestranný, nezávislý a neutrální. Nemá žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci. Jakýkoliv vztah k jedné nebo druhé straně sporu mediátora bez dalšího vylučuje z možnosti vést pro strany sporu mediační jednání.
 • Dobrovolnost
  Účast na mediaci je zcela dobrovolná a nikdo k ní nemůže být nucen. Kterákoli ze stran, tedy také mediátor, může mediaci kdykoliv ukončit.
 • Důvěrnost informací
  Vše, co zazní v průběhu u mediačního stolu, je důvěrné. Informace nemohou být použity v neprospěch žádné ze stran v případě soudního nebo jiného řízení.
 • Zachování mlčenlivosti
  Mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu. Co na mediaci zazní, zůstává u mediačního stolu.
 • Neformálnost mediace
  Mediace představuje neformální jednání. Nemá pevně stanovená procesní pravidla. Mediace je vedena zejména dle potřeb zúčastněných a na základě dohody s mediátorem.

 

Výhody mediace

 • Nikdo není vítěz ani poražený.
 • Zejména jde o zachování soukromí všech zúčastněných.
 • Mediace může probíhat rychleji než soudní řízení, mediátor navazuje s účastníky mediace přímý kontakt a zajímá se o jejich potřeby a zájmy, strany konfliktu samy formulují přijatelná řešení pro ně samé, proto je budou ochotněji dodržovat než rozhodnutí soudu.
 • Rychlost
 • Úspora času a peněz

 

Kdo je mediátor

 • Odborník na komunikaci, vyjednávání.
 • Využívá metody vycházející z oblastí řešení konfliktů a mezilidské komunikace.
 • Řídí se principy mediace.
 • Pomáhá zpřehlednit a vyjasnit situaci, kterou účastníci přinášejí k mediačnímu stolu
 • Neorientuje se na minulost, obrací se k budoucnosti
 • Mediátor nehodnotí, neradí, nesoudí, nehledá „pravdu“

 

V jakých oblastech mediace pomáhá

 • Mediace v oblasti rodinné:
  • Rozpad partnerství či manželství, vypořádání společného majetku, bytové otázky
  • Výživné
  • Situace ohledně styku s nezletilými dětmi
  • Náhradní rodinné péče – vztahy
  • Situace ohledně trvání manželství, spory o výchově dětí
  • Zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
  • Mezigenerační vztahy, mezigenerační soužití, péče o rodiče a prarodiče, péče o nemocného člena rodiny
  • Rodinné podnikaní
 • Mediace v oblasti pracovní:
  • Spory mezi zaměstnanci
  • Spory mezi zaměstnanci a vedením
 • Mediace v oblasti občanské:
  • Sousedské spory
  • Spoluvlastnické spory, vypořádání spoluvlastnictví
  • Spory z uzavřených smluv, spory o zaplacení určité částky
  • Spory související s bydlením
  • Spory vzniklé z odpovědnosti za škodu
  • Spory s děditství
 • Mediace v oblasti obchodní
  • Spory mezi spotřebiteli a podnikateli, věřiteli a dlužníky
  • Spory mezi stranami obchodního vztahu

Supervize představuje důležitý nástroj k poskytování profesionální služby odborníkům v pomáhajících profesích.

Supervizor je průvodcem, který pomáhá supervidovanému (jednotlivci, týmu) reflektovat jeho vlastní práci, poskytuje podporu při hledání nových řešení problematických situací, přispívá k tvořivému myšlení.

Cílem supervize je podpora kvalitní a efektivní služby, ale také prevence syndromu vyhoření.

Naše organizace nabízí supervizi zejména pro poskytovatele služeb mediace v pomáhajících profesích.

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

info@centrumkomunikace.cz

Pozadí vzniku Centra Komunikace z. s. – myšlenky a lidé

Motto: „Člověk nemůže nekomunikovat“ P. Watzlawick

Znám mnoho skvělých lidí, kteří umí pomáhat lidem. Vím, že vždy budou existovat situace, ve kterých budou lidé potřebovat podporu a pomoc druhých. Nespočet takových situací dokáže pružně vyřešit život sám. Pomáhají nám v takových chvílích přátelé, rodina, sousedé i cizí lidé.

Někdy ale přijdou životní zkoušky, situace, které přes upřímnou snahu svou a podporu svého okolí, nedokážeme zvládat. Pak potřebujeme pomoc odbornou. Vždy byli, jsou a budou lidé, kteří pomoc potřebují a vždy byli, jsou a budou lidé, kteří takovou pomoc umí poskytovat.

Protože si to připouštíme a všichni z nás patřili, patří a budou patřit do obou těchto skupin, vznikl náš spolek. Je to místo, které umožňuje oběma skupinám možnost potkat se. Výsledek takového setkání vždy záleží na nich samotných.

Lidé v tomto spolku jsou vzdělaní v poskytování odborné a bezpečné psychosociální pomoci. Je důležité ale říci, že jsou to zejména lidé, kteří mají pod kůží respekt k druhému, hlubokou empatii, věří svému oboru a dělají mnohé pro rozvoj a dostupnost služeb, které kultivují naše životy. Kvalita života nás hluboce zajímá.

Půjdeme chvíli s Vámi, ale včas Vás pustíme zpět do života.

Cílem dobrého terapeuta je dojít společnou prací do stavu, kdy ho klient přestane potřebovat. Takto uvažujeme, pracujeme a společně s klienty se nám to dříve či později daří.

PhDr. Klára Palme a tým Centra Komunikace

Jsme tým, který má společný cíl, tj. poskytovat profesionální, bezpečnou, účinnou a místně, časově a finančně dostupnou psychosociální službu lidem, kteří takovou službu potřebují, jsou ochotni pracovat na změně a mají možnost si službu zaplatit.

Většina z nás jsme tzv. systemičtí psychoterapeuti. Naší základnou je psychoterapeutický výcvik (GI-institut) v rodinné systemické psychoterapii, která se neustále vyvíjí. Nedílnou součástí systemického vzdělávání a praxe je narativní přístup, přístup zaměřený na řešení, využívání širokých terapeutických nástrojů s ohledem na individuální aktuální potřeby klienta/klientů, vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Některé z nás rozšiřují své služby o další metody práce s klientem, jako je např. mediace, práce s tělem (focusing, autogenní trénink), relaxační techniky apod.

Zakládající členové týmu jsou systemičtí terapeuti, naše myšlení je systemické, ale jsme otevření dalším směrům, ze kterých se učíme (psychoterapeutických směrů je dle odborníků více než 400!). Klienti mají vždy jedinečný příběh, prožívají svou situaci jedinečným způsobem a je třeba být jako terapeut vybaven tak, aby se zvýšila možnost společně najít cestu ke změně. Eklektický přístup je tedy nesmírně důležitý. Jsme rádi, že v našem týmu najdete KBT terapeutku či terapeutku z integrativního přístupu, které se inspirují systemickým myšlením a na oplátku přinášejí do týmu nové techniky práce ze svých terapeutických základen.

Intenzivně spolupracujeme, navzájem se učíme, konzultujeme, pracujeme pod pravidelnou odbornou supervizí, poskytujeme si pravidelné vzájemné intervize a to vše vždy ve prospěch klienta. Dobrý příkladem spolupráce je desetiletími ověřená metoda systemické psychoterapiepráce s reflektujícím týmem. Po vzájemné dohodě s klientem pozve terapeut na sezení tým terapeutů – tzv. reflektující tým, který naslouchá a na základě výzvy terapeuta poskytne zpětnou vazbu a nápady. Naše zkušenost neustále potvrzuje, že tento způsob práce významně pomáhá posunovat se k domluvenému cíli.

Často se klienti ptají, zda je pro ně vhodná psychoterapie či jiná služba, zda pomůže individuální sezení či párové, rodinné. Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Kontaktujte nás a domluvíme vhodný postup dle Vaší konkrétní situace.

Chci konkrétního terapeuta/mediátora: pak níže na této stránce naleznete profil, kontakt a také ONLINE kalendář konkrétního pracovníka, s ním se spojíte přímo a domluvíte vše potřebné.

Nevím, kdo z týmu mi může službu nabídnout: pak máte několik možností:

Napište mail na info@centrumkomunikace.cz, velmi krátce popište, co Vás k nám přivádí, kde službu hledáte (Praha, Liberec, Rovensko pod Troskami, Jičín) a ideálně i Vaše časové možnosti (pracuji na směny, můžu se přizpůsobit, můžu jen o víkendu apod…), obratem se Vám ozveme (zpravidla do 24 hodin) a propojíme Vás s konkrétním terapeutem.

Zavolejte na číslo 604 703 643 – PhDr. Klára Palme a domluvíme se na dalším postupu (když se nedovoláte, konzultuji, vždy volám na nepřijaté hovory zpět).

Napište SMS na telefon 604 703 643 – PhDr. Klára Palme, zavolám zpět.

První setkání bývá pro klienty náročné. Uvědomujeme si to. Budeme Vám naslouchat. První sezení slouží zejména k tomu, abychom se potkali, trochu se vzájemně poznali, vnímali, zda je možné spolu pracovat na tom, co jako klient do služby přinášíte.

Na prvním sezení tedy po celou dobu hojně nasloucháme a na konci bychom si měli domluvit, zda téma, které přinášíte na terapii patří (někdy doporučíme jinou službu, např. mediaci či sociální poradenství), zda chcete s terapeutem pracovat, zda Vám můžeme nabídnout to, co hledáte. To je třeba dohodnout. Budeme se vždy snažit, aby se podařilo domluvit si cíl setkávání a po celou dobu služby budeme reflektovat, společně, jak se nám společná práce daří, jak se projevuje změna, zda jdeme dobře.

Setkání je dobrovolné, můžete ho kdykoli ukončit.

Pokud si nebudete jistí, zda Vám terapeut vyhovuje, řekněte to, můžeme s tím pracovat a domluvit někoho z kolegů, doporučit jinou službu. Vše je o komunikaci, otevřenosti a hledání možností.

Služba je vždy hrazená klientem.

Cenu za službu stanovuje konkrétní poskytovatel služby. Aktuální sazebník se dozvíte níže, vedle ONLINE kalendáře (je třeba vybrat konkrétního pracovníka). Cenu hradíte konkrétnímu poskytovateli služby, který vystaví doklad o poskytnutí služby na základně platného živnostenského listu. Způsob úhrady probíhá dle dohody – hotově/fakturou.

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou konečné.

Pokud jste v tíživé finanční situaci, kontaktujte nás. V relevantních situacích nabízíme individuální nastavení ceny našich služeb.

Pro orientaci uvádíme:

Terapeutické sezení
Individuální terapieod 500 Kč za 60 minut, od 750 Kč za 90 minut
Párová či rodinná terapieod 1 000 Kč za 90 minut

Mediační sezení
Mediace1 000 Kč za 60 minut

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délky sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl. Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

Facilitace
Facilitační jednání2 000 Kč za 60 minut

V ceně je zahrnuta konzultace se zadavatelem, příprava a zápis z jednání.

Supervize
Individuální supervizeod 600 Kč za 60 minut
Týmová, skupinová supervizeod 1 000 Kč za 60 minut

V ideálním případě skončíme, když klient dosáhne změny, pro kterou si do služby přišel. Naším principem je nedržet klienta ve službě déle než je nezbytné, neboť by to posilovalo jeho závislost, my věříme ve schopnosti lidí vrátit se ke svým zdrojům.

Postup společné práce neustále reflektujeme, zpravidla na pátém sezení se věnujeme hlouběji reflexi dosavadní spolupráce. Někdy stačí několik málo sezení a změna je na světě, někdy je spolupráce delší, toto je vždy závislé na jedinečnosti situace jedinečného klienta a také jedinečného terapeutického procesu.

Od začátku se našich klientů ptáme „Jak by to mělo vypadat, abychom mohli naši spolupráci ukončit?“ Tím dáváme najevo, že směřujeme ke stavu, kdy nás klient nebude potřebovat, protože věříme, že taký stav je možný a je dosažitelný.

Půjdeme chvíli s Vámi.

Mgr. Marie Brichová

psychoterapeutka, krizová interventka Praha–Vinohrady, on–line konzultace marie.brichova@gmail.com +420 720 268 705

PhDr. Monika Dvořáková

psychoterapeutka, krizová interventka, mediátorka Praha–Vinohrady, Liberec, on–line konzultace monikadvorakovaa@gmail.com +420 776 278 573

Mgr. Jitka Chalupníková

odborný poradce, terapeut, lektor Jičín, on–line konzultace jitkachalupnikova@gmail.com +420 724 426 572

Mgr. Alena Malinová

KBT psychoterapeutka, spec. pedagožka Liberec, on–line konzultace alena.malinova@centrum.cz +420 777 224 798

PhDr. Klára Palme

psychoterapeutka, krizová interventka, mediátorka Praha–Vinohrady, Liberec, Rovensko pod Troskami, on–line konzultace klara.palme@seznam.cz +420 604 703 643

Mgr. Gabriella Šlemarová

psychoterapeutka, krizová interventka Praha–Vinohrady, Praha–Klánovice, on–line konzultace gabriella.slemarova@gmail.com +420 777 241 194

Mgr. Zuzana Vačkářová

supervizorka Praha–Vinohrady, on–line konzultace z.vackarova@gmail.com

PhDr. Dana Vrabcová

mediátorka, psychoterapeutka, krizová interventka, lektorka Praha–Vinohrady, Liberec, on–line konzultace dana.vrabcova@seznam.cz +420 606 644 505

Zde je možnost využít on-line kalendář pro objednání konzultace. Vyhledejte terapeuta a místo konzultace, objeví se volné termíny, vyplňte potřebné informace a odešlete. Terapeut Vám termín potvrdí co nejdříve.

KalendářVaše telefonní číslo:

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Připomínky/Dotazy:

Zadejte CAPTCHA kód:
security code
CAPTCHA kód:

Mgr. Marie Brichová – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
50-75 minut
600 Kč
Individuální psychoterapie50 minut600 Kč
Individuální psychoterapie75 minut900 Kč
Párová a rodinná psychoterapie75 minut1100 Kč

První setkání trvá 50-75 minut. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup. První setkání je stanoveno pevnou částkou 600 Kč.

Poskytnuté služby se hradí na základě faktury, kterou klient obdrží na mailovou adresu.
Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Klient má možnost bezplatně využít reflektující tým.

PhDr. Monika Dvořáková – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
60-90 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie60 minut500 Kč
Individuální psychoterapie90 minut750 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut900 Kč

První setkání trvá 60-90 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

Poskytnutou službu hradí klient hotově na místě nebo na základě faktury, kterou zasílám na mailovou adresu. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Pokud je na sezení přizván, po dohodě s klientem, reflektující tým, částka za službu se nemění.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

PhDr. Monika Dvořáková – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
60-90 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie60 minut500 Kč
Individuální psychoterapie90 minut750 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut900 Kč

První setkání trvá 60-90 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

Poskytnutou službu hradí klient hotově na místě nebo na základě faktury, kterou zasílám na mailovou adresu. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Pokud je na sezení přizván, po dohodě s klientem, reflektující tým, částka za službu se nemění.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

PhDr. Klára Palme – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
60-120 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie60 minut500 Kč
Individuální psychoterapie90 minut750 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut900 Kč

První setkání trvá 60-120 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

Poskytnutou službu hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na e-mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Pokud je na sezení přizván, po dohodě s klientem, reflektující tým, částka za službu se nemění.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Rodinná mediace60 minut1000 Kč

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délka sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl. Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

Částku hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Mgr. Alena Malinová – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
50 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie50 minut500 Kč
Individuální psychoterapie75 minut750 Kč
Párová psychoterapie110 minut900 Kč

První setkání trvá 80 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

V případě zrušení plánovaného termínu setkání prosím o omluvu nejpozději 24 hodin předem, kterou plně akceptuji.

Poskytnutou službu hradí klient v hotovosti, je mu vystaven příjmový doklad.   Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

PhDr. Klára Palme – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
60-120 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie60 minut500 Kč
Individuální psychoterapie90 minut750 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut900 Kč

První setkání trvá 60-120 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

Poskytnutou službu hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na e-mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Pokud je na sezení přizván, po dohodě s klientem, reflektující tým, částka za službu se nemění.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Rodinná mediace60 minut1000 Kč

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délka sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl. Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

Částku hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

PhDr. Klára Palme – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
60-120 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie60 minut500 Kč
Individuální psychoterapie90 minut750 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut900 Kč

První setkání trvá 60-120 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

Poskytnutou službu hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na e-mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Pokud je na sezení přizván, po dohodě s klientem, reflektující tým, částka za službu se nemění.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Rodinná mediace60 minut1000 Kč

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délka sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl. Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

Částku hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Mgr. Gabriella Šlemarová – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapie75 minut600 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut1000 Kč

Po dohodě s klientem může být na některá setkání přizván tým 2-3 psychoterapeutů (tzv. reflektující tým). Částka za službu se v tomto případě nemění.

Osobám v tíživé životní situaci, studentům a seniorům poskytuji po dohodě sníženou cenu.

Rodinná mediace60 minut1000 Kč

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délka sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl. Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Mgr. Zuzana Vačkářová – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapie60 minut1000 Kč
Skupinová supervize
(skupina je považována od 4 osob výše, maximálně však 7)
60 minut350 Kč za osobu

PhDr. Dana Vrabcová – ceník a další důležité informace

Odborná psychosociální službaDélka službyČástka celkem
Individuální psychoterapieprvní setkání
60-120 minut
500 Kč
Individuální psychoterapie60 minut500 Kč
Individuální psychoterapie90 minut750 Kč
Párová a rodinná psychoterapie90 minut900 Kč

První setkání trvá 60-120 minut, je jen na nás, zda celý čas využijeme. Na konci tohoto setkání bychom měli zjistit, zda spolu budeme pokračovat a dohodneme další postup.
První setkání je stanoveno pevnou částkou 500 Kč.

Poskytnutou službu hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na e-mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Pokud je na sezení přizván, po dohodě s klientem, reflektující tým, částka za službu se nemění.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Rodinná mediace60 minut1000 Kč

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délka sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl. Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

Částku hradí klient na základě faktury, kterou zasílám na mailovou adresu, případně na adresu domů. Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.

Při dlouhodobější službě domlouvám s klienty individuální cenu, poskytuji sníženou cenu studentům a osobám v tíživé životní situaci.

Kontaktní informace

Centrum Komunikace, z. s.
Nábřežní 25, 512 63 Rovensko pod Troskami
IČO 065 82 656
info@centrumkomunikace.cz
+420 604 703 643

Konzultace ke službám organizace
PhDr. Klára Palme
předsedkyně organizace
klara.palme@seznam.cz
+420 604 703 643

Naše služby poskytujeme na adresách

Praha
Anny Letenské 8, Praha 2

Rovensko pod Troskami
Nábřežní 25
(sezení možné i o víkendech)

Liberec
8. března 20 (2. patro)

Jičín
Denisova ul. 504