Stanovy

Stanovy organizace Centra Komunikace z.s. byly schváleny vedením spolku a nabývají účinnosti dnem 28. 11. 2017, tedy od data vzniku a zápisu organizace do spolkového rejstříku.


STANOVY

zapsaného Spolku

Centrum Komunikace z.s.


Čl. I

Název, sídlo, charakter a působnost Spolku

Název Spolku:
Centrum Komunikace z.s. (dále jen ”Spolek”)

Sídlo Spolku:
Nábřežní 25, 512 63 Rovensko pod Troskami

Charakter Spolku:
Spolek je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku
Spolek je samostatnou právnickou osobou

Působnost Spolku:
Spolek působí na celém území České republiky,
Spolek se nečlení na organizační jednotky


Čl. II

Účel, principy a hodnoty Spolku

1. Spolek sdružuje osoby, které usilují o rozvoj a dostupnost profesionální sociální práce v České republice. Účelem činnosti Spolku je umožnit lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání.

2. Obecným účelem Spolku je podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti sociální práce, vzdělávání, osvětová činnost a realizace inovativních přístupů podporujících sociální fungování člověka i společnosti. Zajištění financování a podpory znevýhodněných osob.

3. Důraz je kladen na dostupnost funkčních moderních metod sociální práce, které podporují znevýhodněné osoby či osoby ohrožené znevýhodněním důstojně zvládnout krizové situace.

4. Konkrétním účelem je podpora rozvoje a dostupnosti služeb mediace, psychoterapie a socioterapie. Cílem je podpora a doprovázení člověka při zvládání obtíží a navození funkční změny.

5. Klíčovými principy Spolku jsou principy lidských práv.

6. Ctíme sociální práci, která vzešla z humanistických a demokratických idejí a její hodnoty jsou založeny na úctě v rovnost, hodnotu a důstojnost všech lidí.

7. Hodnoty Spolku jsou v plně souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.


Čl. III

Cíle Spolku a předmět jeho činnosti

• Poradenské a konzultační činnosti zejména zdravotně a sociálně znevýhodněným osobám

• Podpora prevence sociálně-patologických jevů

• Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel Spolku

• Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

• Realizace osvětové činnosti

• Podpora profesionálů poskytujících sociální práci

• Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

• Praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni

• Další formy činností a konkretizaci činností stanoví Členská schůze


Čl. IV

Členství ve Spolku

1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí s cíli a principy Spolku.

2. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na prvním setkání navrhovatelů/zakladatelů Spolku, což stvrzují svým podpisem připojeným ke Stanovám Spolku Centrum Komunikace z.s.

3. Přihlášku ke členství přijímá statutární orgán, který také rozhoduje o přijetí nového člena Spolku.

4. Zakládajícími členy Spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést Spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

5. Členství zaniká:

• Závažným porušením povinnosti vyplývající z členství

• Doručením písemného oznámení člena o vystoupení

• Rozhodnutím o vyloučení

• Nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě

• Úmrtím, zánikem právnické osoby – člena Spolku, zánikem Spolku

6. Člen má právo:

• Účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován

• Účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

• Volit orgány Spolku a být do nich volen

• Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku

• Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku

• Podílet se na praktické činnosti Spolku

7. Člen má povinnost:

• Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli Spolku

• Aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku

• Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

• Platit členské příspěvky

8. Seznam členů:

• Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo a emailová adresa. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán

• Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda Spolku

• Seznam je pro členy přístupný v sídle Spolku po předchozí dohodě

• Třetím osobám seznam členů není zveřejňován

9. Výši členských příspěvků stanoví Výbor Spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.


Čl. V

Orgány Spolku

Nejvyšší orgán – Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:

• Schvaluje zásady rozvoje Spolku

• Schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov

• Volí členy Výboru a odvolává je

• Bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok

• Rozhoduje o zániku Spolku

2. Zasedání Členské schůze je svoláváno předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce Členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do seznamu členů. Součástí informace je návrh programu zasedání.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

4. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání shromáždění členů přítomna usnášeníschopná většina členů, je po dalších 30 minutách shromáždění členů usnášení schopné nadpoloviční většinou přítomných.

5. Z jednání shromáždění členů vyhotoví předseda zápis do 30 dnů ode dne jeho konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis předsedy, místopředsedy a člena výboru. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku.


Čl. VI

Orgány Spolku

Statutární orgán – Výbor spolku

1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej Výbor spolku.

2. Výbor má 3 členy (předseda, místopředseda a člen výboru). Prvními členy Výboru jsou zakladatelé Spolku. V případě ukončení členství ve Spolku nebo rezignace na funkci člena Výboru, se Výbor doplňuje novým členem Výboru, který je volen Členskou schůzí veřejnou volbou. Volené období je maximálně 5 let. Opakovaná volba je možná.

3. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.

4. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a člen výboru, jednají samostatně. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

5. Statutární orgán je zejména povinen:

• Svolávat zasedání Členské schůze

• Vést řádně agendu Členské schůze a seznam členů Spolku

• Archivovat veškeré zápisy ze zasedání Členské schůze

• Jednat s orgány státní správy ve věci plnění cílů a činností Spolku

• Odpovídá za výběr členských příspěvků

5. Předseda svolává a řídí zasedání Výboru.

6. Výbor Spolku zejména:

• Schvaluje rozpočet Spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok

• Připravuje a projednává zásady rozvoje Spolku

• Připravuje a projednává stanovy Spolku a změny těchto stanov

• Stanovuje výši členských příspěvků

• Hospodaří s prostředky Spolku

• Zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok

• Zajišťuje vedení účetní dokumentace Spolku

• Zajišťuje podání každoročních daňových přiznání v termínu daném zákonem

• Zajišťuje administrativní činnost Spolku

• Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku

• Zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem

• Provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů Spolku


Čl. VII.

Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací. Hlavní činnost Spolku je činnost, která není podnikáním. Spolek je, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, veřejně prospěšným poplatníkem.

2. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti Spolku a z majetku Spolku, a budou používány na činnost Spolku.

3. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.


Čl. VIII.

Zrušení a zánik Spolku

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.

2. Shromáždění členů rozhodnutí o zrušení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů na Členské schůzi. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.

Stanovy organizace Centra Komunikace z.s. byly schváleny vedením spolku a nabývají účinnosti dnem 28. 11. 2017, tedy od data vzniku a zápisu organizace do spolkového rejstříku.