MEDIACE

Mediace je způsob, jak se v klidu domlouvat a uzavřít dohodu za podpory mediátora. Mediátor, jako nestranný prostředník, podporuje účastníky mediace pochopit se navzájem a zvádnout to, co účastníky rozděluje. Umožňuje stranám měnit komunikaci a najít způsob, jak spor vyřešit. Protože účastníci jsou experti na svůj život, je účelné, když řešení situace nacházejí samy strany. 
Tento způsob nejlépe respektuje jejich možnosti, zájmy a potřeby. Cílem je, aby účastníci společně vymysleli a uzavřeli dohodu. Dohodu, která je reálná, účelná, vyvážená a bezpečná pro všechny zúčastněné. Dohodu, která zohledňuje zájmy všech zúčastněných, podporuje další případnou spolupráci. Za obsah dohody jsou zodpovědní účastníci mediace.
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

FAQ

Mediace v oblasti rodinné:

 • Rozpad partnerství či manželství, vypořádání společného majetku, bytové otázky.
 • Výživné.
 • Situace ohledně styku s nezletilými dětmi.
 • Náhradní rodinné péče – vztahy.
 • Situace ohledně trvání manželství, spory o výchově dětí.
 • Zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů.
 • Mezigenerační vztahy, mezigenerační soužití, péče o rodiče a prarodiče, péče o nemocného člena rodiny.
 • Rodinné podnikaní.

Mediace v oblasti pracovní:

 • Spory mezi zaměstnanci.
 • Spory mezi zaměstnanci a vedením.

Mediace v oblasti občanské:

 • Sousedské spory.
 • Spoluvlastnické spory, vypořádání spoluvlastnictví.
 • Spory z uzavřených smluv, spory o zaplacení určité částky.
 • Spory související s bydlením.
 • Spory vzniklé z odpovědnosti za škodu.
 • Spory s dědictví.

Mediace v oblasti obchodní:

 • Spory mezi spotřebiteli a podnikateli, věřiteli a dlužníky.
 • Spory mezi stranami obchodního vztahu.

Cenu hradíte konkrétnímu poskytovateli služby, který vystaví doklad o poskytnutí služby na základně platného živnostenského listu. Způsob úhrady probíhá dle dohody - hotově/fakturou.

Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou konečné.

Pokud jste v tíživé finanční situaci, kontaktujte nás. V relevantních situacích nabízíme individuální nastavení ceny našich služeb.

Mediace stojí 1300,- Kč za hodinu.

Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny. Délky sezení vždy záleží na vás. Hradíte čas věnovaný vašemu problému.

Částku hradí zpravidla strany napůl, záleží však, jak se mezi sebou dohodnou. 

Mediační sezení můžete zrušit do 24 hodin před jeho zahájením. Později je účtováno storno ve výši tříhodinového sezení.

 • Nikdo není vítěz ani poražený.
 • Zejména jde o zachování soukromí všech zúčastněných.
 • Mediace může probíhat rychleji než soudní řízení, mediátor navazuje s účastníky mediace přímý kontakt a zajímá se o jejich potřeby a zájmy, strany konfliktu samy formulují přijatelná řešení pro ně samé, proto je budou ochotněji dodržovat než rozhodnutí soudu.
 • Rychlost
 • Úspora času a peněz.
 • Někdy jeden z účastníků či oba (pokud jsou schopni se domluvit) iniciuje mediaci. Následně pozve mediátor obě strany na společnou schůzku.
 • Mediátor je odborníkem na vedení mediačního procesu.
 • Mediace se účastní obě strany po celou dobu současně.
 • Mediace je postavena na tom, že mediátor je nestranný a nepředpojatý, proto dopředu nezjišťuje žádné informace o tom, co se mezi stranami děje. Všechny podstatné informace sdělují strany až na osobním jednání. Na mediaci není potřeba se nijak připravovat.
 • Jedno mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Mediace probíhá v několika sezeních (většinou 2-3 sezení) nejdříve po týdnu.
 • Mediátor umí strany provést vyjednáváním a podporuje obě strany v domlouvání. Mediátor je zodpovědný za to, aby se obě strany cítili bezpečně a zajišťuje hladký průběh mediace. 
 • Odborník na komunikaci, vyjednávání.
 • Využívá metody vycházející z oblastí řešení konfliktů a mezilidské komunikace.
 • Řídí se principy mediace.
 • Pomáhá zpřehlednit a vyjasnit situaci, kterou účastníci přinášejí k mediačnímu stolu.
 • Neorientuje se na minulost, obrací se k budoucnosti.
 • Mediátor nehodnotí, neradí, nesoudí, nehledá pravdu.
 • Nestrannost
  Mediátor je vždy nestranný, nezávislý a neutrální. Nemá žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci. Jakýkoliv vztah k jedné nebo druhé straně sporu mediátora bez dalšího vylučuje z možnosti vést pro strany sporu mediační jednání.

  Dobrovolnost
  Účast na mediaci je zcela dobrovolná a nikdo k ní nemůže být nucen. Kterákoli ze stran, tedy také mediátor, může mediaci kdykoliv ukončit.

  Důvěrnost informací
  Vše, co zazní v průběhu u mediačního stolu, je důvěrné. Informace nemohou být použity v neprospěch žádné ze stran v případě soudního nebo jiného řízení.

  Zachování mlčenlivosti
  Mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu. Co na mediaci zazní, zůstává u mediačního stolu. 

  Neformálnost mediace
  Mediace představuje neformální jednání. Nemá pevně stanovená procesní pravidla. Mediace je vedena zejména dle potřeb zúčastněných a na základě dohody s mediátorem.

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
user