hello world!

Jak vypadá mediace v praxi

Publikováno: 22. 1. 2018
Vložil/a: Redakce

1.Mediace jako možnost, jak vyřešit otázky kolem rozvodu

Libor a Markéta jsou rodiče pětileté Anežky a osmiletého Ondry. Mezi rodiči už delší dobu panuje napětí, hádají se a děti jsou často svědky bouřlivých scén nebo je jim nepříjemně z tiché a husté atmosféry domova.

Libor se rozhodl situaci řešit rozvodem. Chtěl by se s Markétou za pomoci někoho neutrálního a hlavně v klidném prostředí dohodnout na tom, jak se budou starat o děti po rozvodu. Na doporučení sociální pracovnice vyhledal mediátorku. Markéta mediaci uvítala.

Při první mediaci se od rodičů mediátorka dozvěděla, že Libor a Markéta prožívají poslední dva roky napjaté scény a bouřlivé výměny názorů. Markéta Liborovi po jedné z hádek řekla, že by bylo lepší se rozejít a že začne pro sebe v blízkosti domova hledat byt. Před půl rokem se odstěhovala. Libor je přesvědčený, že Markéta miluje jiného muže. Je zklamaný a nechápe, že se Markéta chce rozvádět. Manželství považoval za spokojené a Markétiny výtky vnímal jako něco co mohou společně řešit. Markéta mluvila o tom, že Libor dlouhodobě nereagoval na její prosby, aby problémy mezi nimi řešili. Markétě chyběl Liborův zájem o to, co se děje s ní a dětmi, pořád byl v práci, nebo se věnoval svým zájmům. Během první mediace si rodiče sdělovali své názory na vzniklé situace a snažili se vysvětlit svoje postoje k tomu, co se jim stalo. V závěru oba shodně uvedli, že se chtějí rozvést a v mediaci budou pokračovat, aby se domluvili na tom, jak budou pečovat o své děti a jak si rozdělí společný majetek.

Po týdnu se Markéta s Liborem setkali na druhé mediaci. Mediátorka pojmenovala témata, která z toho, o čem rodiče mluvili v předchozí mediaci, viděla jako podstatná a potřebují je vyřešit:

 • Jak zlepšit vzájemnou komunikaci
 • Jak se postarat o děti po rozvodu
 • Jak rozdělit společný majetek

Postupně pak probírali jedno téma po druhém. Začali tím, jak zlepšit vzájemnou komunikaci. Rodiče popisovali, že je pro ně v současné době bezpečné, když si informace ohledně dětí vyměňují e-mailem. Zatím nejsou ani Markéta ani Libor schopni komunikovat spolu v klidu osobně, budou však myslet na to, že by se mohli v budoucnu setkávat, podělit se o zážitky s dětmi a budovat mezi sebou ztracenou důvěru.

Debata skončila dohodou o tom, že důležité informace o dětech si budou rodiče posílat e-mailem, zprávy budou stručné a věcné. Záležitosti, které je potřeba vyřešit do druhého dne si rodiče budou sdělovat telefonicky - nejpozději do 22.00 hodin. Pokud by se dělo cokoli závažného (zdraví dětí, náhlá změna programu) budou se kontaktovat telefonicky ihned.

Dále Libor s Markétou pod vedením mediátorky diskutovali o tom, jak se postarat o děti po rozvodu. Výsledkem byla dohoda o tom, jak se rodiče budou střídat v péči o děti. Libor i Markéta podnikají a svou práci si mohou částečně časově přizpůsobit potřebám dětí. Dohodli se na střídavé péči po týdnu. Výživné bude Libor hradit ve výši 6000,-Kč a Markéta 2000,-Kč měsíčně. Výše výživného zohledňuje rozdíl v příjmech manželů.

Rodiče na konci mediačního sezení uvedli, že jen za pomocí mediátorky jsou schopni o věcech klidně a věcně mluvit a že v mediaci chtějí pokračovat.

Třetí setkání proběhlo za měsíc. Libor i Markéta se shodovali v tom, že systém střídání péče o děti po týdnu jim i dětem vyhovuje. Potřebovali si ještě vyjasnit, jak budou postupovat v případě, že bude potřeba koupit dětem vybavení na kolo, lyže, popř. další nákladnější věci. Shodli se na tom, že si e-mailem sdělí, jaké věci je potřeba dětem koupit. Vytipují na internetu konkrétní věci a Libor zajistí jejich nákup. O náklady se rodiče podělí.

V další části mediace se rodiče domluvili na tom, jak vyřeší rozdělení společného majetku. Libor Markétě vyplatí poloviční podíl z domu, výši podílu stanoví znalec, na kterém se oba shodli.

V závěru mediace se rodiče domluvili, že mediační dohodu, kterou s mediátorkou sepsali, předloží soudu. V případě, že by mezi nimi došlo k rozporům, nebo by se změnili podmínky, budou svoje spory řešit vzájemným vyjednáváním nebo mediací.

2. Dohoda rodičů v péči o tříletého syna

Mediátorku kontaktovala telefonicky paní Pavla s tím, že potřebuje s manželem vyřešit jejich rozchod a to, jak se v budoucnu postarají o syna Jakuba. Mediátorka oběma rodičům popsala telefonicky i v emailech, co je to mediace - že může Pavle a Janovi pomoci domluvit se, usnadní jim komunikaci a zajistí, aby oba měli možnost říci, co potřebují a pomůže jim najít dohodu, s níž budou oba spokojeni. Když oba s mediací souhlasili, dohodla mediátorka s rodiči termín první mediace.

První setkání. V úvodu mediátorka domluvila s rodiči pravidla, která v průběhu mediace budou všichni tři během mediace dodržovat a popsala, jak bude mediace probíhat. Po té měli oba rodiče prostor, aby popsali, co prožívají a jak se cítí. Z toho, co uvedli, vyplynulo, že Jan (35 let) a Pavla (33 let) žijí se svým tříletým synem Jakubem nedaleko Prahy v domku, který za trvání manželství postavili. Oba se ve vztahu necítí dobře, mají mezi sebou rozpory a soužití přestalo fungovat. Oba svými slovy popsali, co je trápí. Pavle za půl roku končí mateřská dovolená, ráda by se vrátila k práci překladatelky. Jan finančně zajišťuje rodinu. Jakub je zdravý, milý a veselý kluk. Chodí do školky zatím na dva dny v týdnu, aby si zvykl na kolektiv dětí. Pavla i Jan hovořili o tom, že spolu nejsou schopni mluvit bez toho, že by rozhovor skončil hádkou. Oba rodiče prohlásili, že spolu nechtějí dál žít a že se oba chtějí starat o svého syna. Uvedli také, že potřebují vyřešit, jak naložit se svým společným majetkem.

Z prvního setkání vyplynula témata, která chtěli společně při mediaci vyřešit:

 • Jak zajistit péči o Jakuba
 • Jak Jakubovi říci o rozchodu rodičů
 • Zázemí pro Jana a Pavlu
 • Péče o dům a zahradu

První pozitivním praktickým výsledkem první schůzky byl dočasný harmonogram péče o jejich syna. Je to rozvrh péče o Jakuba do doby než se rodiče rozvedou. Při sestavování harmonogramu, vycházeli Jan a Pavla z časových možností obou rodičů a potřeb Jakuba. Protože Pavla nemá ještě dost zakázek, postará se o Jakuba čtyři dny v týdnu - od neděle do středy. Od čtvrtka do soboty bude pečovat o Jakuba Jan. Rodiče se dohodli na tom, kde každý z nich bude v domě využívat svůj pokoj. O úklid domácnosti se bude starat vždy ten z rodičů, který bude pečovat o Jakuba. Druhý z rodičů ve dnech, kdy nebude mít na starosti Jakuba, se bude zdržovat v domě co nejméně - Jan bude využívat byt, který má k dispozici od firmy, v níž pracuje. Pavla bude v těchto dnech v práci a přespávat bude ve svém pokoji v domě, nebude zasahovat do výchovy péče Jana o syna.

Rodiče na konci prvního tříhodinového setkání konstatovali, že mediaci vidí jako užitečnou a chtějí v ní pokračovat, domluvili s mediátorkou další termín mediace za čtrnáct dní, aby mohli vyzkoušet, zda dílčí dohody, které uzavřeli, jim budou fungovat i v reálu.

Po čtrnácti dnech:

Pavla a Jan v úvodu mediace řekli, že uplynulé dva týdny se jim dařilo dodržet harmonogram, tak, jak se domluvili na minulé mediaci. Harmonogram jim vyhovuje a situace doma se zklidnila.

Během tohoto setkání se dohodli na rozdělení prací na zahradě a v domě. O záhony se bude starat Pavla, trávu bude sekat Jan. Společné prostory v domě budou uklízet každý jednou týdně střídavě (vysávání, vytírání, utírání prachu) - Pavla v pondělí a Jan v pátek. Nákupy potravin si každý zajistí sám na dny, kdy je s Jakubem v domě. Velký nákup jednou za čtrnáct dní (drogérie, čisticí prostředky a trvanlivé potraviny) budou realizovat Pavla a Jan společně - středa odpoledne. Rodiče chtějí také pro Jakuba zachovat chvíle, kdy jsou společně. Kromě nákupu ve středu chtějí odpoledne věnovat také společným aktivitám s Jakubem - např. výlet na kolech, procházka, hra se stavebnicí.

Rodiče také mluvili o tom, že by měli Jakubovi vysvětlit, proč odcházejí z domu. Dohodli se na tom, že společně oba na Jakubovi otázky budou odpovídat pravdivě, ale tak aby tomu rozuměl.

Po tříhodinové mediaci se domluvili rodiče s mediátorkou na dalším sezení za 14 dní.

Po čtrnácti dnech:

V rámci toho sezení se rodiče dohodli na tom, jak a kde chtějí začít budovat zázemí každý sám pro sebe. Jan bude žít v domě, Jana si najde byt v Praze. Jan vyplatí Pavle podíl z domu. Do té doby Pavla bude ve dnech, kdy se nestará o syna využívat pokoj na ubytovně. Součástí dohody bylo rozdělení věcí ze společné domácnosti. Dále se Jan a Pavla domluvili na tom, jak a kdy sdělí příbuzenstvu, že se rozcházejí. Dohodli se také na tom, jak se budou střídat v péči o Jakuba během prázdnin, svátků a Vánoc.

Rodiče se shodli na tom, že v současné době budou dodržovat harmonogram i systém péče o dům i zahradu, který vymysleli na mediaci do doby, než Jan získá peníze na to, aby mohl Pavlu vyplatit a než si Pavla pořídí a vybaví svůj byt a než předloží soudu dohodu o rozvodu.

Po dvou letech kontaktovali Jan a Pavla mediátorku znovu. Chtěli revidovat mediační dohodu a připravit podklady pro dohodu o rozvodu, kterou chtějí předložit soudu.

Při mediaci vyšlo najevo, že oba jsou spokojeni s tím, jak je nastaven harmonogram střídání péče o Jakuba, syn si na systém zvykl. Jan vyplatil Pavlu, ta si pořídila byt na Praze 6. V této lokalitě je přihlášen Jakub do školy, kterou rodiče společně vybrali a od září ji bude navštěvovat. Rodiče se domluvili na výživném pro Jakuba - Jan bude platit výživné ve výši 3500,-Kč měsíčně a Pavla 1000, -Kč. Dárky, sportovní vybavení a věci nákladnější pro Jakuba budou vybírat společně a na jejich financování se budou podílet oba - Pavla jednou třetinou. Jan se nakonec rozhodl prodat společný dům, má pronajatý byt nedaleko bydliště Pavly. Majetek si rodiče rozdělili podle seznamu, který vytvořili na mediaci. Dohodu, která byla vytvořena na této mediaci, použijí Pavla a Jan jako podklad k dohodě pro soud. Domluvili se, že společně vyberou právníka, který jim pomůže s formulací finální dohody.

3. Jak zahrnout názory dětí do jednání o rozvodu

Vstup do mediace:

Mediátorku kontaktovali klienti telefonicky v jeden den, nezávisle na sobě s žádostí o mediaci v co nejkratším termínu, nejdříve otec, po té matka. Otec by rád u mediace řešil spory s matkou, které jim brání soudu předložit dohodu o střídavé péči. Kromě toho by se chtěl zabývat i situací staršího syna, který je na gymnáziu a v současné době má problémy s prospěchem. Matka chce mediací v klidu a jasně vymezit, jak se oba rodiče budou po rozvodu starat o děti.

Kontakt na mediátorku získali rodiče od pracovnice OSPOD.

 1. setkání:

Po úvodním slově mediátorky, dostal slovo otec. Otec - Michal (36 let) uvedl, že se živí prodejem sportovních potřeb. Michal hovořil o tom, že si s manželkou nerozumí více než pět let, mají rozdílné přístupy k životu a žijí spíše vedle sebe, než spolu. Otec se seznámil před dvěma lety s Jiřinou, do níž se zamiloval. V srpnu loňského roku se odstěhoval od rodiny a v současné době žije blízko trvalého bydliště v bytě 3+1. Michal podal před půl rokem návrh na rozvod. Rodiče se domluvili před třemi měsíci za asistence pracovnic OSPOD, že se budou o děti starat střídavě - týden otec a týden matka. Michal hradí zatím veškeré náklady na bydlení celé rodiny. Rodičům se podle jeho slov harmonogram péče o děti daří dodržovat a osvědčil se.

Matka- Adéla (30 let) je původní profesí zdravotní sestra, do doby než se Michal odstěhoval, byla ženou v domácnosti. Rodina žije v bytě 4+1v Radlicích. Děti mají v blízkosti školu a také kamarády. Adéla mluvila o tom, že k dohodě o střídavé péči o děti byla donucena okolnostmi a nátlakem ze strany Michala. Adéla je zklamaná, protože po ní Michal chce, aby prodali byt v Radlicích a za polovinu utržených financí si pořídila bydlení. Adéla nechce, aby děti měnily svůj domov. Nesouhlasí s tím, že musí každých 14 dní žít v novém bytě, který si Michal pořídil a kde nyní také žije také Jiřina. Vzhledem k tomu, že Adéla do práce nastoupila teprve nedávno, není schopna hradit náklady na bydlení v bytě v Radlickém bytě, neví, zda a jak by se jí podařilo zajistit vhodné bydlení pro sebe a děti.

Rodiče se shodovali na tom, že mezi nimi dochází k nedorozuměním a konfliktům, kterých jsou přítomné děti. Dceři - Katce je 12 let, je zdravá, hraje na klavír a věnuje se moderní gymnastice. Syn- Ondra(16 let) v září nastoupil do 1. ročníku gymnázia, hraje závodně hokej. Ondrovi se velmi zhoršil prospěch po nástupu na gymnázium. Michal se vyjádřil, že se Ondra málo učí a škole se téměř nevěnuje. Adéla tuto situaci podle jeho slov neřeší a zlehčuje ji.

Adéla je přesvědčená, že současný model střídavé péče dětem nevyhovuje a že by bylo vhodnější, kdyby mohly zůstat v původním domově. Domnívá se, že jednou z příčin, proč se Ondrův prospěch zhoršil- kromě změny školy a větším nárokům na něj kladeným na gymnáziu - je také střídání domácího prostředí, nespokojenost Ondry s tímto střídáním spojená a jeho obavy z toho, co se doma děje. Adéla si myslí, že pro obě děti by bylo lepší, kdyby za tátou chodily jen v době, kdy na ně bude mít vyhrazený čas.

Mediátorka na konci 1. sezení vytipovala témata, kterým se budou věnovat v příštím setkání:

 • naše vzájemná komunikace
 • jak mluvit o tom druhém před dětmi
 • jaký režim děti mají dodržovat

Délka setkání - 3 hodiny

 1. setkání (po čtrnácti dnech od 1. mediace):

V úvodu mediace mediátorka zjišťovala, co se událo v době od poslední mediace. Rodiče sdělili, že měli možnost se zamyslet nad tím, co zaznělo při první mediaci. Nenastaly žádné závažné události a situace se trochu zklidnila. Rodiče byli připraveni na témata a napadali je hned v úvodu možnosti, jak zlepšit jejich vzájemnou komunikaci.

V současné době je pro oba rodiče důležité mluvit osobně, nejlépe na neutrální půdě- shodli se na kavárně na Andělu, která je pro ně snadno dostupná a cítí se v ní dobře, mají tam i klid na rozhovor. Setkávat se budou rodiče jednou za čtrnáct dní v pátek v 16,00 hodin, kdy jsou děti na návštěvě u rodičů otce. Pokud by se setkání zúčastnit jeden z nich nemohl, oznámí to druhému rodiči nejpozději den předem telefonicky - sms.

Telefonickou komunikaci omezí rodiče jen na velmi důležité a neodkladné situace- nemoc dětí, úraz, věci, které se musí řešit ihned, nebo je potřeba zařídit do druhého dne. Rodiče se budou oslovovat v telefonu křestním jménem, a co nejstručněji sdělí, co se stalo.

E-mailem si budou rodiče posílat jen informace, které jsou v písemné formě a týkají se školních záležitostí dětí, jejich zdravotního stavu nebo volnočasových aktivit- např.: informace o škole v přírodě, informace o kroužcích, sdělení třídních učitelů.

Podstatné plánované akce budou Michal a Adéla zaznamenávat do "rodičovského notýsku". Rodičovský notýsek koupí Adéla a hned tuto neděli jej předá Michalovi. Rodiče budou používat notýsek k předání informací z doby, kterou prožívají s dětmi, tzn.- věci, které je potřeba udělat, nebo se mají stát - příprava do školy, důležitá sdělení, seznam pomůcek nebo vybavení, které budou děti potřebovat v následujícím týdnu a další věci, které je třeba zařídit.

Dále se rodiče domluvili na tom, že před dětmi budou mluvit o tom druhém jako o "taťkovi" nebo "mamce". Nebudou komentovat před dětmi, co druhý rodič dělá.

Adéla i Michal budou o tom druhém mluvit s respektem a slušně. Pokud by cítili, že mají na druhého vztek, raději o něm mluvit nebudou a co nejdříve se pokusí situaci, která je rozčílila s druhým rodičem řešit bez přítomnosti dětí, nejlépe v kavárně na Andělu.

Rodiče se zítra s dětmi setkají v 16.00 v Radlickém bytě a společně dětem sdělí, že se budou rozvádět a že se v současné době snaží spolu domluvit na tom, jak budou v budoucnu žít. Rodiče řeknou dětem, že je mají oba moc rádi a oběma jim na dětech velice záleží. Je pro ně teď těžké se v klidu domlouvat, ale snaží se o to. Když se rodiče pohádají, nesouvisí to s dětmi, děti za to nenesou žádnou vinu. Je běžné, že když se dva lidé domlouvají, že se někdy pohádají.

Máma a táta se ale chtějí domluvit. Rodiče dětem přednesou, na jakém režimu dětí se shodli:

 1. Adéla i Michal budou po obou dětech vyžadovat, po příchodu ze školy zpracování domácích úkolů a přípravu na následující den.
 2. Michal bude Ondrovi pomáhat s látkou, které Ondra nebude rozumět. Michal zajistí pro Ondru od příštího měsíce doučování z chemie.
 3. Rodiče budou do "rodičovského notesu" zapisovat události a akce, které děti v následujícím období čekají a co je potřeba na ně zajistit - jaké pomůcky, oblečení a další věci.
 4. Do notesu budou rodiče zaznamenávat také akce z mimoškolních aktivit- koncerty Kateřiny, zápasy Ondry.
 5. Děti budou ve všední den chodit spát nejpozději ve 21.00 Kateřina a Ondra nejpozději ve 21.30 hodin.
 6. Adéla bude dětem volat v pondělí, středu a pátek po skončení vyučování v týdnu, kdy jsou u Michala.
 7. Michal v týdnu, kdy jsou děti u Adély, je kontaktuje v případě, že se děti samy do čtvrtka neozvou.
 8. Děti budou volat rodičům podle potřeby.

Po přestávce Adéla v emotivním vyjádření popsala, že nesouhlasí se střídavou péčí. Spolupracuje na ní jen proto, aby nedocházelo ke konfliktům mezi ní a Michalem. Uváděla, že ani děti nejsou spokojené. V den, kdy se mají děti přesunout k otci, jsou smutné a pro ni je to velmi náročné. Děti podle ní nevnímají byt u Michala jako svůj domov. Ona sama je velmi nespokojená, že Michal nutí děti být s Jiřinou, kterou nemají rády.

Michal mluvil o tom, že je pro něj důležité, aby nebyl otcem jen na víkendy. Má za to, že Jiřina se snaží a dětem poskytuje zázemí.

Adéla zdůrazňuje, že pokud se s dětmi bude muset stěhovat z Radlického bytu, děti přijdou o další jistotu - domov, ve kterém se cítí dobře.

Rodiče zajímá názor dětí na to, jak celou situaci vnímají a navrhují, aby děti se děti mohly k situaci vyjádřit, dohodli se tedy na tom, že:

 1. Rodiče dětem sdělí při zítřejším společném setkání v Radlickém bytě, že chtějí znát názory dětí na to, jak vnímají střídání péče rodičů a co by si přály.
 2. Rodiče se zeptají dětí, zda by chtěly svoje názory sdělit mediátorce (jedná se o jinou mediátorku než ta, která vede mediaci rodičů).
 3. To co by děti rodičům chtěly sdělit, spolu s mediátorkou napíší do dopisu, který rodičům mediátorka přečte na další mediaci.
 4. Pokud děti budou s návštěvou mediátorky souhlasit, Michal potvrdí mediátorce termín setkání.
 5. Mediátorka zjistí, kterým kroužkům se chtějí věnovat v příštím školním roce.

Délka setkání - 3 hodiny

Setkání mediátorky s dětmi

Obě děti uvedly, že jim rodiče vysvětlili důvod setkání.

Mediátorka dětem řekla, že cokoli zazní v rozhovoru, který spolu povedou, zůstane v místnosti a rodiče se dozvědí jen to, co společně naformulují do dopisu pro rodiče. Tento dopis přečte mediátorka rodičům na následující mediaci.

Děti mluvily o tom, že se cítí doma v Radlickém bytě, mají tam každý svůj pokoj. S tátou jsou rády, chybí jim ovšem u něj v bytě soukromí, které mají doma v Radlicích. Vadí jim, že u táty musí být spolu v jednom pokoji. Necítí se u táty v bytě dobře i kvůli přítomnosti Jiřiny.

Dále děti sdělily, že mají rády všechny koníčky, kterým se věnovali v tomto školním roce. Ondra - hokej, motokáry a judo; Katka- klavír a moderní gymnastika a sebeobrana. Rádi by se jim věnovali v příštím školním roce.

Děti by si přály, aby se rodiče raději spolu nebavili, než aby se před dětmi hádali. Ondra ví a s rodiči o tom mluvil, že podcenil přípravu do školy a začal se škole více věnovat. S tátou se mu učení líbí, táta dovede dobře vysvětlit věci, kterým Ondra nerozumí. Katka s učením problémy nemá, jen ji někdy nebaví matematika. Když něčemu nerozumí, zeptá se Ondry a ten jí pomůže.

Pro děti je domovem, byt u mamky. Už si na režim střídavé péče zvykly a teď by nic neměnily. Ondra i Katka mluvili o tom, že by rádi bydlely u mamky a vídaly se s tátou, co nejčastěji...ale řešit to už nechtějí....táta Ondrovi řekl, že by to bylo podle soudu jednou za čtrnáct dní o víkendu a Ondru i Katku by mrzelo, že by tátu nevídaly častěji.

Obě děti mluvily také o tom, že by potřebovaly, aby v přítomnosti Jiřiny taťka víc pozornosti věnoval jim dvěma - táta se chová jinak, když je tam Jiřina a když jsou s tátou sami. Prý si to s tátou vyříkali, táta tohle už ví.

Vzkaz pro rodiče:

 • Máme vás oba moc rádi.
 • Všechny koníčky, které jsme v tomto školním roce měli, chceme navštěvovat i v příštím školním roce.
 • Notýsek pro rodiče je dobrý na předávání vzkazů.
 • Přejeme si, aby se rodiče raději spolu nebavili, než aby se před námi hádali.
 • Rádi bychom bydleli v Radlicích.
 • Chceme se s tátou vídat co nejvíc podle toho, jak budeme mít volno. Ondra by chtěl, aby s ním táta víc chodil na hokej. Taky by si přál, aby táta, když se budou spolu učit, měl čas jen pro něj a netelefonoval ani se nebavil s nikým jiným.
 • Katka by byla moc ráda, kdyby táta s ní jezdil víc na vystoupení a chodil s ní na tréninky sebeobrany, třeba tak jednou za týden- jako když táta bydlel ještě doma.

Délka setkání - 1 hodina

 1. mediace (den následující po setkání s dětmi):

V úvodu setkání se mediátorka ptala, zda se něco změnilo od posledního společného setkání. Adéla i Michal mluvili o tom, že se jim podařilo zachovat příjemnou atmosféru během rozhovoru s dětmi v Radlické. Děti byly spokojené a radostné. Nezávisle na sobě obě děti sdělily rodičům, každý jinými slovy, že jsou rády, že se rodiče spolu domlouvají. Na rodičích bylo patrné dojetí, když o tom hovořili. Mediátorka přečetla dopis od dětí. Michal byl překvapený. Mluvil o tom, že si myslel, že děti jsou u něj rády, a že je asi logické, že si na nové prostředí musí nejdříve zvyknout. Adéla plakala. Mluvila o tom, že by byla ráda, aby děti byly spokojené, když už se jim jako rodičům nepodařilo rodinu zachovat. Chtěla by se s Michalem domluvit tak, aby nemusel do jejich života zasahovat soud.

Michal si vyžádal přestávku. Po deseti minutách mediace pokračovala.

Rodiče postupně probrali tato témata:

 • zázemí pro Adélu a děti
 • systém vídání se dětí s Michalem

Rodiče uzavřeli tuto dohodu:

 1. Děti budou v péči Adély, Michal bude na děti přispívat částkami 5 000,- na Adélu a

6 000,-Kč na Ondru. O výdajích nad rámec výživného (mimoškolní aktivity, škola v přírodě, vybavení pro děti nad částku 2000,-Kč) budou rodiče diskutovat, společně o nich rozhodovat a budou se na nich podílet jednou polovinou.

 1. Adéla s dětmi zůstanou bydlet v bytě v Radlické.
 2. Adéla v průběhu pěti let splatí podíl Michalovi na bytě v Radlické.
 3. Michal připraví návrh dohody o majetkovém vyrovnání pro soud a zašle ho Adéle elektronicky do 15.7. Adéla dohody zkonzultuje s právníkem.
 4. Dohodu podepíší rodiče u advokáta pana Holého.
 5. Termín podpisu dohody zajistí Adéla - nejpozději do konce července.
 6. Pokud by došlo k nedorozuměním v obsahu dohody, rodiče se objednají na mediaci.
 7. Michal bude jezdit s Ondrou na hokejové zápasy. Pokud by nemohl na zápas jet, dá vědět Ondrovi co nejdříve a bude informovat Adélu sms zprávou.
 8. Každé úterý od 17.30 do 19.00 se bude Michal učit s Ondrou. Ondra přijde k Michalovi domů.
 9. Michal se s Adélou budou střídat v doprovodu Katky na koncerty a vystoupení gymnastiky.
 10. Michal bude alespoň jednou týdně chodit na tréninky Katky v sebeobraně.

V závěru mediačního sezení rodiče prohlásili, že dětem zítra odpoledne v domě v Radlické řeknou, na čem se domluvili. S advokátem Holým naformulují dohodu o péči o děti podle mediační dohody.

Délka setkání - 3 hodiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
user